BELEIDSPLAN

Beleidsplan Bikers Against Child Abuse

Algemene gegevens, missie en doel

Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) is een vereniging in Nederland die als doelstelling heeft: het bieden van bescherming en steun aan misbruikte en/of — mishandelde kinderen, door, namens en via motorrijders. Het is de missie van B.A.C.A. om ervoor te zorgen dat kinderen die misbruikt en/of mishandeld zijn die langer bang hoeven zijn voor de wereld waarin zij leven.

B.A.C.A. ontvangt advies en toezicht vanuit het bestuur van: B.A.C.A. International, Inc., zijnde een vennootschap naar het recht van de staat Utah (Verenigde Staten van Amerika), ingeschreven bij het handelsregister van de — staat Utah onder nummer 7073499-0140.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het bieden van onvoorwaardelijke persoonlijke steun en aanwezigheid op het moment dat het kind het nodig heeft. B.A.C.A. werkt hiervoor samen met instanties op het gebied van jeugdzorg, met inzet van alle daartoe dienstige middelen. B.A.C.A organiseert een open promotiemotorrit die jaarlijks in het derde weekend van mei plaatsvindt.

B.A.C.A. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59555270

Postadres: Postbus 23, 4000 AA in Tiel.

Bestuur, vergoedingen en voorwaarden

Het landelijk bestuur van B.A.C.A in Nederland bestaat uit 5 personen:

President (Voorzitter): De heer N. Roks

Vice President (vervangen voorzitter): De heer M. Sparidans

Treasurer (Penningmeester): Mevr. M.C.A. Burgers

Secretary (Secretaris): De heer J. Daam

Security Officer (Beveiligingsfunctionaris); De heer S. Nomde

B.A.C.A. heeft in Nederland vijf (5) Chapters (afdelingen) met ieder een eigen bestuur, geformeerd conform het landelijk bestuur, dat verantwoording aflegt aan het landelijk bestuur. De afdelingen beslissen mee in landelijke zaken door middel van een State Board met vertegenwoordigers vanuit alle Chapters. Verder is er jaarlijks een landelijke meeting (algemene ledenvergadering).

B.A.C.A. werkt uitsluitend met vrijwilligers. Geen enkel (bestuurs)lid ontvangt een vergoeding voor gedane werkzaamheden en taken. Wel kunnen enkele functionarissen vergoeding ontvangen voor bijvoorbeeld telefoonkosten of kantoorartikelen. Kosten voor onderhoud en brandstof voor de motoren zijn te allen tijde voor de vrijwilligers van de vereniging. Om vrijwilliger bij B.A.C.A. te kunnen worden dienen leden minimaal 18 jaar te zijn en tweejaarlijks een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Leden die actief ondersteuning aan kinderen verlenen dienen te beschikken over een motorrijbewijs en motor of trike, of een vaste plek achterop een motor of trike. Iedere vrijwilliger krijgt een training van minimaal 1 jaar onder begeleiding van een ervaren member.

Fondsen werving

Om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen die door B.A.C.A. worden ondersteund – indien nodig voor hun zelfvertrouwen – therapie, juridisch advies, lessen in zelfverdediging of andere hulp ontvangen (en de verzorgers van het kind kunnen dit niet bekostigen) zal B.A.C.A. hierin financieel bijspringen. Daarnaast heeft B.A.C.A. de verantwoordelijkheid om haar vrijwilligers afdoende op te leiden en opgeleid te houden, zodat zij het werk voor de vereniging zo goed mogelijk kunnen doen. Om deze en andere kosten te kunnen betalen doet B.A.C.A. aan fondsenwerving door middel van:

  • De jaarlijks promotie motorrit (100 Miles 4 BACA) die open is voor iedereen die mee wil rijden. Door inschrijfgeld te vragen werft de organisatie inkomsten.

  • Het werven van sponsoren en donateurs

  • De verkoop van merchandise zoals t-shirts, petten en patches

  • Vermelding van het rekeningnummer op flyers en de internetsite www.dutch.bacaworld.org

  • ….

B.A.C.A. vraagt en ontvangt geen contributie van haar vrijwilligers anders dan voldoende tijd voor de kinderen en benzine in de tank om de missie 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar te kunnen uitvoeren.

Verantwoording

De financiële organisatie en registratie wordt maandelijks in de chapters en op landelijk niveau gecontroleerd en ge-audit volgens de normen vanuit de Internationale organisatie. Per kwartaal worden (financiële) rapportages ingediend waarop scherp wordt gecontroleerd. Uiteraard voldoet de financiële verantwoording aan het Nederlandse fiscaal recht.

Naast financiële rapportages wordt per kwartaal gerapporteerd op activiteiten die ondernomen zijn om de missie uit te voeren en op resultaten zoals:

  • Het totaal aantal kinderen dat wordt ondersteund;

  • Het aantal aanvragen om ondersteuning;

  • Het aantal nieuwe kinderen dat in het afgelopen kwartaal door B.A.C.A. wordt ondersteund;

  • Het aantal promotionele acties zoals stands, perscontacten, etc.;

  • Het aantal contacten met organisaties voor jeugdzorg.

De financiële verantwoording van het boekjaar 2020 is bijgesloten

Actueel verslag van activiteiten 2021

Door de Corona maatregelen is het moeilijk om onze doelstellingen te halen.

In 2021 heeft BACA 30 kinderen ondersteund. Ieder kind krijgt regelmatig bezoek van vrijwilligers en in urgente gevallen werd 24-uurs ondersteuning verleend.

In juli 2021 is de 100 Miles op chapter niveau gereden, door de corona maatregelen konden we dit helaas niet landelijk doen.

 In november/december is in het hele land Sinterklaas/kerst gevierd, dit jaar op een speciale manier omdat het samen komen met elkaar en de kinderen niet mogelijk was door de corona maatregelen.

Door het hele jaar heen zijn diverse trainingen gegeven over het vrijwilligerswerk bij BACA en omgang met kinderen uit de doelgroep.

Gedurende het jaar zijn overal in Nederland contacten gelegd (nu via sociale media, i.p.v. face to face) o.a met justitie, politie en jeugdzorgorganisaties met als doel bekend te maken wat BACA doet en om verwijzing naar BACA te stimuleren.

Op verschillende plekken zijn in Januari en Februari stands georganiseerd om te vertellen wat BACA doet en om merchandise te verkopen.

Plannen voor 2022 en verder

BACA intensiveert de trainingsprogramma’s door ook via webinars trainingen aan te bieden. Het opleidingstraject voor nieuw vrijwilligers is minimaal een jaar en wordt nadrukkelijker begeleid.

In februari zal een landelijke kinderdag worden georganiseerd, waarbij alle kinderen elkaar kunnen ontmoeten maar ook ouders de kans krijgen om met elkaar ervaringen uit te delen.

Uiteraard wordt de jaarlijkse 100 Miles 4 BACA weer verreden in mei 2017.

BACA The Netherlands zal vrijwilligers leveren voor het ontwikkelen van chapters in het buitenland.

BACA The Netherlands zal in september 2017 de eerste Europese conventie organiseren waarbij vrijwilligers uit heel Europa meetings en trainingen kunnen bijwonen.

Naast de gebruikelijke contacten met instanties en de stands bij evenementen organiseren we komend jaar een algemene bijeenkomst voor medewerkers van diverse hulpinstanties.